Не треба да се врзете за една идеја

ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЌ, професор на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при УКИМ. Професионалните интереси на Владимир Трајковиќ се

© 2020 Business Accelerator UKIM. All Rights Reserved.